Adatvédelmi nyilatkozat

I. Általános

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen weboldalnak magánszemélyek nem címzettjei. A weboldalon szereplő űrlapokon személyes adatokat nem kérünk be és személyes adatot nem kezelünk. Kérjük, kizárólag a valós céges kapcsolattartói adatait adja meg űrlapjainkon!

A XAPT Szoftver Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Rétköz utca 5.; a továbbiakban: XAPT) tiszteletben tartja a szolgáltatásai és termékei iránt érdeklődő látogatók személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Az XAPT bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései és jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezel. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az XAPT milyen adatokat tart nyilván, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül. Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az XAPT nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag az XAPT weboldalra vonatkozik, az XAPT weboldalról más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

II. Az XAPT által gyűjtött és kezelt adatok

Az XAPT elsősorban üzleti vonatkozású, céges adatokat tart nyilván, azonban egyes adatok az adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet által kijelölt kapcsolattartójának személyére vonatkozhatnak. Ezen személyekre vonatkozó adatok (név, telefonszám, e-mail cím) kizárólag olyan információkat tartalmaznak, amelyek kezelése ügyfélkapcsolat céljából szükségesek, azaz az üzleti döntések meghozatala szempontjából relevánsak lehetnek. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásával Ön hozzájárul, hogy az XAPT Önnel a kapcsolatot felvegye, és folyamatosan tartsa. Kizárólag azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amelyben az igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges. Weboldalainkon történő feliratkozás kizárólag valós, céges e-mail címmel lehetséges, mely körben az XAPT személyes adatokat nem kezel, így kérjük, hogy a feliratkozás során ne magánjellegű e-mail címet adjon meg.

Az XAPT fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges céges kapcsolattartási adatok kivételével esetlegesen megadott személyes adatok esetén, az adatkezelést megszüntesse és a személyes adatokat az Ön értesítése nélkül törölje. Kérjük, kizárólag a valós céges kapcsolattartói adatait adja meg űrlapjainkon!

III. Adatkezelés: adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan céges adatokat rögzítünk, amelyeket a weboldal látogatói önkéntesen bocsátanak rendelkezésünkre. Ebben az esetben Ön egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. Amennyiben Ön webhelyünkön keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva céges kapcsolattartói adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat az XAPT a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szükséges kapcsolattartás céljaira nyilvántartsa és kezelje. Ön az adatainak átadásával hozzájárul az adatok tárolásához, átadásához, feldolgozásához, illetőleg az XAPT belső adminisztrációján történő statisztikai feldolgozás és elemzés céljából. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük és gondoskodunk arról, hogy azokhoz kizárólag az értékesítésében, illetve a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő személyek férhessenek hozzá, a termékértékesítéssel, illetve szolgáltatásnyújtással szoros összefüggésben, illetve hogy az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül arra jogosulatlan harmadik személyek ne férhessenek hozzá.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a webhelyen nyilvánossá teszünk, így bármikor információt szerezhet arról, hogy aktuálisan mely adatokat tároljuk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

A weboldalunkon történő feliratkozásával Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az adott gazdálkodó, társadalmi, avagy költségvetési szervezet részére az űrlapon megadott céges e-mail címére, vagy céges kapcsolattartási célból megadott telefonszámán a XAPT információs és reklámcélú hírleveleket küldjön vagy telefonon felvegye Önnel kapcsolatot.

IV. Biztonság

Az XAPT az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát adatai elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

V. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a nyilvántartásba vétel törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az XAPT-nak az Ön tevékenysége miatt polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Ön kiléte visszakereshető maradjon, és az XAPT szükség esetén érvényesíthesse az Önnel szemben a számára okozott kár- vagy egyéb polgári jogi igényét, illetve is Ön bármikor kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, feltéve hogy az a szerződésben foglalt vállalásokat nem érinti.

VI. Adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat az XAPT törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes – vagy céges – adatainak módosítását és/vagy helyesbítését, illetve törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy kezelésére a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal írásban (XAPT Szoftver Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság – 1118 Budapest, Rétköz utca 5.), vagy e-mailben (hucontact@xapt.com). Kérjük, akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Kérésének igyekszünk azonnal, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 30 napon belül eleget tenni. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy az XAPT milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

VII. Felhasználó nyilatkozata

Ön a weboldalunkon történő adatai megadásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen adatkezelési nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az XAPT az Ön által önkéntesen megadott céges kapcsolattartásiadatait (például: cégnév, név, telefonszám, e-mail cím stb.) ügyfélkapcsolati célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően. A hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja az alábbi pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén. Ön kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi jogait nem sértik. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós adatokat adott meg, abban az esetben az XAPT nem köteles felvenni Önnel a kapcsolatot.

VIII. Adatkezelő

Az adatkezelést az XAPT szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő munkavállalói és szerződéses közreműködői végzik az adatkezelés céljának megfelelő tevékenységük keretében.

IX. Jogorvoslat

Jogorvoslat benyújtására az alábbi hatóságnál van lehetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c

X. Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltatás és infrastruktúra biztosítása tekintetében:

3 IN 1 Hosting Betéti Társaság
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.)

Ha ezen nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket a hucontact@xapt.com e-mail címen.

XAPT Szoftver Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-688936
Telefon: +36 1-889-2900
Fax: +36 1-889-2957
E-mail: hucontact@xapt.com
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság